“ریوگران” در بخش مرکزی نیومکزیکو را رتبه بندی کنند. تمایل به پرداخت سالانه خانوار برای بازسازی کامل رودخانه به میزان۶/۱۵۶ دلار و یا ۲۱/۹ دلار به ازای هر مایـل (۶/۱ کیلـومتر) از رودخانه به دست آمد.
بهطور کلی مطالعات انجام شده قبلـی در کـشور عمـدتاﹰ بـاروش دوگانه تک بعدی و سپس دوبعدی بوده و از روش هـایجدید مانند روش یک و نیم بعدی استفاده نشده است. به دلیـلمشاهده ناسازگاری بین پیشنهاد میانی و پیشنهاد کمتـر در روش دوبعدی و در نتیجه احتمال شـکل گـرفتن انتظـارات هزینـه ای نادرست و تصور ورود به چانه زنی، در این تحقیق از روش یک و نیم بعدی استفاده شده است.
دریاچه دایمی »ولشت« واقع در شمال غربی شهر مـرزن آبـاد در شهرستان چالوس به عنوان مهم ترین دریاچه منطقه بوده که از جاذبههای گردشـگری غـرب اسـتان مازنـدران اسـت . دریاچـهولشت واقع در روستای سما بخـش کلاردشـت بـا وسـعتی درحدود چهل هکتـار مهـ متـرین و زیبـاترین دریاچـه شهرسـتان چالوس و یکی از دریاچههای آب شیرین ایران است. طول این دریاچــه ۶۵۰ متــر و عــرض آن ۳۰۰ متــر و عمــق آن نیــز درگودترین نقطه در حدود ۳۰ متر است. آب دریاچه بـسیار زلالبوده و برای ماهیگیری، شنا و قایقرانی مناسب میباشد. فاصـلهدریاچه با جاده چالوس بـه مـرزن آبـاد در حـ دود ۱۴ کیلـومتراست. شکل ۱ موقعیـت مکـانی دریاچـه ولـشت در شهرسـتانچالوس را نشان م یدهد.
هـدف ایـن مطالعـه بـرآورد تمایـل بـه پرداخـت سـاکنانشهرستان چالوس جهت حفاظـت از دریاچـه ولـشت و تعیـینعوامل م ؤثر بـر آن بـه منظـور اسـتفاده در تـصمیمگیـری هـایاقتـصادی مربـوط بـه مـدیریت یکپارچـه منـابع آبـی توسـط برنامهریزان و مسئولان شهری می باشد. استفاده شکل جدیدی از ارزشگذاری مشروط تحـت عنـوان روش یـک و نـیم بعـدی، تعیین تعداد نمونه با روش پیشنهادی میـشل و کارسـون و نیـزتعیین مقادیر پیشنهادی با روش بویل و بیشاپ، از نکات قابـلتوجه در این تحقیـق بـوده کـه در گذشـته کمتـر مـورد توجـهمطالعات داخلی قرار گرفته است.
۳
روش تحقیق
روش ارزشگذاری مشروط با انتخاب دوگانـه یـک و نـیمبعدی
هنگامی که استفادهکنندگان از منـابع مایـل باشـند تـا در مقابـلاسـتفاده از آنهـا بهـایی را پرداخـت کننـد، منـابع دارای ارزشاقتصادی هستند . این امر حـاکی از آن اسـت کـه وقتـی منـابعکمیابند، دارای ارزش اقتصادی هستند. بـر ایـن اسـاس، ارزشاقتصادی عبارت است از حداکثر مقداری کـه یـک فـرد تمایـلدارد از بقیه کالاها و خدمات صرفنظر کند تا مقداری از کـالا،خدمات و یا موقعیت خاصی را به دست آورد . واحدهای ارزشکه براساس قابلیت جانشینی کالاها تعریف میشوند را میتوان به دو صورت میل به پرداخت افـراد (WTP) بـرای یـک تغییـرسودمند و یا میل به پذیرش جبران خسارت (WTA) برای تغییر معکوس بیان کرد.
در حـالتی کـه بـازاری بـرای کالاهـا وجـود نداشـته باشـد،نمیتوان ب ا استفاده از تکنیکهـای بـازار آنهـا را ارزش گـذاری نمود. بنابراین روش ارزشگذاری مشروط عموماﹰ بهعنوان یکی از ابزارهــای اســتاندارد و انعطــافپــذیر بــرای انــدازهگیــری ارزشهای غیرمصرفی (Non-use values) و ارزش های مصرفی
۴
شکل ۱. موقعیت مکانی دریاچه ولشت (منبع: سالنامه آماری استان مازندران، ۱۳۹۰)

ه
چ
ا
ی
در

محل
ت
ش
ول

ه

چ

ا

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ی


دیدگاهتان را بنویسید