الف

ب

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

برای انجام این پژوهش بخشی از جنگل های زاگرس در اسـتانکهگیلویه و بویراحمد درفاصله ۲ کیلـومتری جنـوب شهرسـتانیاسوج انتخاب شد (شکل ۱). این محدوده پوشـیده از درختـانشاخه زاد بلوط ایرانی (Quercus brantii var. persica) اسـتکه به صورت خـالص پراکنـده شـده انـد . مختـصات جغرافیـاییمنطقه مـورد مطالعـه ‘۳۷ °۵۱ طـول شـرقی و ‘۳۷ °۳۰ عـرضشمالی می باشد. براساس منحنـی آمبروترمیـک ایـستگاه یاسـوج،حدود ۸۲ درصد بارندگی در نیمه دوم سال اتفاق می افتد که تأثیر به سزایی در تشکیل جنگل های تنک با تـاج پوشـش کـم داشـتهاست. ارتفـاع منطقـه از سـطح دریـا حـدود ۱۸۸۰ متـر، متوسـطبارندگی سالیانه ۹/۴۰۲ میلـیمتـر، میـانگین دمـای سـالیانه ۶/۲۴ درجه سانتی گراد و طول مدت خشکی پـنج مـاه در سـال اسـت.
بنابراین این منطقه به لحاظ اقلیمی، نیمه مرطوب است (۱ و ۳).
از آنجایی که بررسی روابط بومشناختی بین درختـان بایـد در محدودهای همگن صورت گیـرد (۱۳)، بـا توجـه بـه نقـشههـایویژگی های فیزیوگرافیک منطقه، یک محدوده با مساحت ۹ هکتارانتخاب شد که از جنبه های فیزیوگرافیک (شیب، جهت و ارتفاع) و نوع خاک یکسان بود. در چنین شرایطی تنها عامل تأثیرگذار بـرموقعیت مکانی درختان، روابط متقابل آنها با یکدیگر است (۲۰).

نقشه درختان بلوط ایرانی
موقعیت مکانی هر یک از درختان بلوط ایرانی در منطقـه مـوردمطالعه از طریق روش اندازه گیری فاصله و آزیموت و با استفادهاز متر لیزری و قطب نمای سونتو ثبت شد. سپس با اسـتفاده ازاطلاعــات مــذکور نقــشه نقطــهای (Point map) درختــان اندازهگیری شده تهیـه گردیـد. دسترسـی بـه ایـن نقـشه بـرایمحاسبه شاخص های نزدیک ترین همسایه ضروری است.

روش کار
G(r) شاخص
یکی از مهم ترین و پرکاربردترین شاخص هـای مطالعـه الگـوی
۱۷
مکانی،G(r) است که به آن تابع توزیع فاصله تا نزدیک تـ رین همسایه نیز می گویند (۲۰). این شاخص اطلاعات ارزشـمندیدر مورد تغییرات در الگـوی نقطـه ای ارائـه مـی کنـد . در ایـنشـاخص توزیـع احتمـال تجمعـی فاصـله از هـر درخـت تـا نزدیک ترین درخت به آن برآورد می گردد (۹ و ۱۰). برای رفعاثر حاشیه ای در این شاخص از روشHanisch اسـتفاده شـدکه به عنوان مناسب ترین روش در بین روش های موجود است(۱۹).
G(r)  1 exp(b r )d d [۱]
در رابطه ۱،λ تراکم درختان، bd مساحت دایره ای که در آن فاصلههر درخت تا نزدیک ترین همسایه اندازه گیری شده وrd فاصله هردرخت تا نزدیکترین همسایهاش (برحسب متر) است.

F(r) شاخص
یکی د یگر از شاخص هایی که براساس نزدیک تـرین همـسایه طراحی شده،F(r) است کـه تـابع توزیـ ع فاصـله هـر نقطـهتصادفی تا نزدیک ترین درخت به آن است. در ایـ ن شـاخصتوزیع احتمال تجمعی فاصله از هر نقطه تـصادفی در منطقـهمورد مطالعه تا نزدیک تـرین درخـت بـه آن بـرآورد مـی گـردد (۱۰). از آنجا یی که این شاخص به فـضاهای خـالی بـین نقـاطحساس است در برخـی منـابع بـه آن تـابع فـضای خـالی نیـ ز می گویند. برای محاسبه این شاخص از رابطه ۲ استفاده می شـود(۵).
F(r)  1 exp(b r )d d [۲]
در رابطه ۲،λ تراکم درختـان،bd مـساحت دایـرهای کـه در آنفاصله هر نقطه تصادفی تا نزدیک ترین همسایه اندازهگیری شدهوrd فاصله هـر نقطـه کـه بـهطـور تـصادفی انتخـاب شـده تـانزدیک ترین درخت به آن (برحسب متر) است.

J(r) شاخص
با توجه به دو شاخصG(r) و F(r)، شاخصی طراحی شده کـهبه آنJ(r) گویند . در این شاخص، فاصله مشاهده شـده از یـک۱۸
نقطه تصادفی تا نزدیک ترین درخت به آن (که با شـاخصF(r) محاسبه می گردد) با فاصله مشاهده شده از هر درخت در جامعهمورد بررسی تا نزدیک ترین درخت همسایهاش (که با شـاخصG(r) محاسبه می گردد) مورد مقایسه قرار می گیرد. برای محاسبه این شاخص از رابطه ۳ استفاده می شود (۱۴).
23165271006

J(r)11G(r)F(r) [۳]
در رابطه ۳،G(r) تابع توزیع فاصـله تـا نزدیـک تـرین همـسایه(رابطـه ۱) و F(r) تـابع توزیـع فاصـله هـر نقطـه تـصادفی تـا نزدیک ترین درخت (رابطه ۲) است.

آزمون آماری
برای بررسی صحت نتایج حاصل از شاخص هایF(r) ،G(r) وJ(r) از آزمون آماری مونت کارلو استفاده شد. برای این منظـوربا استفاده از ۱۹۹ بار تکرار یک محدوده تصادفی تعیین شد کـهالگوی مکانی درختـان و در نتیجـه روابـط بـوم شـناختی آنهـا بـایکدیگر براساس مقایسه روند نمودار هر یـک از شـاخصهـا بـا محدوده مذکور مورد بررسی قرار گرفت (۲۰).

شاخص تابع تراکم نزدیک ترین همسایه (GF(r)) این شاخص، تراکم نزدیک ترین همسایه را در یک محـدوده بـامساحت های متغییر محاسبه کرده و به صورت یک نمودار حاویخطوط میزان رسم می کند. هدف از محاسبه این شاخص نحـوهتوزیع فضاهای خالی یا مناطق متراکم و تنک در یـک محـدودهمعین است . بـرای محاسـبه ایـن شـاخص از رابطـه ۴ اسـتفادهمی شود (۱۱).
69113854763

[۴] GF(r)  sqrt((na1) sum(j)e(i, j)) در رابطـه ۴، a مـساحت محـدوده کـه متغییـر بـوده و حـداکثرمساحت آن، به بزرگی مساحت مـورد مطالعـه اسـت،n تعـدادنقاط (درختان)،e(i,j) تصحیح حاشـیهای همگـن بـرای شـکلمربع (شکل منطقه مورد مطالعه) (۱۳) و r فاصله از نقطـه مـوردبررسی (برحسب متر) است.

شاخص کلارک- ایوانس (CE)
یکی د یگر از شاخص های نزد یک ترین همسا یه، شاخ ص کـلارک- ایوانس است . در این شاخص متوسـط فاصـله هـر درخـت تـانزدیک ترین همسا یه اش با متوسط فاصله تا نزدیک تـرین همـسایه در یک توز یع تصادف ی مقا یسه م ی شود. برای محاسبه این شاخصاز رابطه ۵ استفاده می گردد (۶ و۱۳).
433578-12434


دیدگاهتان را بنویسید