مناطق با پوشش درختچهها و درختان پهن برگ زیر۸۰ درصد پوشش جنگل نیمه متراکم
مناطق پوشیده از درختان که بیشتر از ۸۰ درصد پوشش درختی و درختچهای دارند جنگل متراکم
پوشش گونزار و بوتهزار پوشیده از گونههای جنسهای Astragalus sp و Festuca sp گون زار
مراتع با پوشش گیاهان علوفهای علفزار

مکانی سیمای سرزمین را کمی کرد، فراوانی و ارتباطات متنـوعبین متریک های سیمای سـرزمین باعـث شـده انتخـاب متریـکمناسب برای پـایش سـیمای سـرزمین براسـاس هـدف مطالعـهصورت گیرد (۲۱). برای کمی کردن الگوهای سیمای سـرزمین،متریک های زیادی پیشنهاد و استفاده شده است. در این مطالعـهبرای کمی کردن الگوهای سیمای سرزمین در سـالهـای ۱۳۶۶، ۱۳۸۰و ۱۳۹۰، چهار نوع پوشش اراضی( جنگـل نیمـه متـراکم،جنگل متراکم، گون زار و علفزار) و کاربری کشاورزی مشخصشد. چهار نوع متریک سیمای سرزمین که شامل: تعداد لکـههـادر هر کلاس (NP)، نمای ه بزرگ تـرین لکـه (LPI) و نمایـ ه اثـرحاشیه (TE)، برای کمی کـردن الگوهـای سـیمای سـرزمین درمنطقه مورد مطالعه انتخاب و استفاده گردیـد ( جـدول۲). بـرایکمـی کـردن الگوهـای مکـانی سـیمای سـرزمین از نـرم افـزار
.(۱۹) استفاده شد FRAGSTATS 3.3

نتایج پوشش اراضی زیستگاه
نقـشه پوشـش اراضـی در سـالهـای ۱۳۶۶، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ در شکل۳ آورده شده است. نتایج حاصل از طبقـهبنـدی و مقایـسه نقشهها نشان داد ۸ درصد از پوشـش جنگـلهـ ای متـراکم بـینسالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۰ از بین رفتـه اسـت. جنگـل هـای نیمـهمتراکم در سال ۱۳۶۶ تنها ۶۵/۱۱ درصـد از زیـستگاه را شـاملمیشده که در سال ۱۳۸۰ این رقـم بـه ۳۵/۱۴ درصـد افـزایشیافته، ولی در سال ۱۳۹۰ به ۷۵/۱۳ درصد کـاهش یافتـه اسـت.
علفــزار در زیــستگاه، و در دو دور ه مطالعــاتی کــاهش ۰۱/۶
۳۱
درصدی داشته است (جدول۳). گونزارها در دو دوره مطالعاتیروند افزایشی را نشان میدهد، به طوری که در سال ۱۳۶۶، ۳۰/۳ درصد از زیستگاه را شامل بوده که در سال ۱۳۸۰ این رقـم بـه۴۲/۷ درصد زیستگاه و در سال ۱۳۹۰ به ۶۵/۱۵ درصد افزایشیافته اسـت. کـه در مجمـوع دو دوره مطالعـاتی ۳۵/۱۲ درصـدافزایش داشته است. کشاورزی در زیـستگاه سـیاه خـروس کـهاغلب به صورت دیم میباشد، ۴۴/۰ درصد کاهش یافتـه اسـت(جدول۳).
در بررســی رونــد تغییــرات پوشــش اراضــی در دو دورهمختلف، شدت تغییر در این دو دوره بسیار متفاوت بـود. بـرایمقایسه شدت تغییرات در دو دوره، ابتـدا تغییـرات بـه صـورتمیانگین تغییرات در هر سـال بـرآورد و مقایـسه گردیـد کـه درشکل ۴ نشان داده شده است. در این نمودار علامت منفی نشاناز کاهش مساحت کاربری و علامـت مثبـت افـزایش مـساحتکاربری در منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد ۳۲
جدول۲. نمایههای سیمای سرزمین استفاده شده در منطقه موزد مطالعه
واحد بازه نحوه محاسبه نمایهها ی سیما ی سرزمین
تعداد ≥۱ تعداد لکههای هر کلاس در منطقه تعداد لکه
(m) >۰ مجموع محیطهای لکههای هر کلاس نمایه اثر حاشیه
(%) ۰<x<۱۰۰ درصد مساحت بزرگترین لکه نسبت به کل منطقه شاخص بزرگ ترین لکه

443485-2467183

شکل۳. تغییرات پوشش اراضی در زیستگاه سیاه خروس در ذخیرگاه زیستکره ارسباران (۱۳۹۰-۱۳۶۶)

الگوهای مکانی سیمای سرزمین
در این تحقیق نمایههای سیمای سرزمین همچون تعـداد لکـه،شاخص بزرگ ترین لکه و نمایه اثر حاشیه استفاده شـد تـا بـاتوجه به تغییرات ایـن نمایـههـا، تغییـرات الگوهـای سـیمایسرزمین در زیستگاه سیاه خروس بهتر نشان داده شود. تعـدادلکه در پوششهای جنگلی دردوره اول افزایش و در دوره دوم کاهش داشته است. نمایه تعداد لکه در پوششهـای علفـزار وگــونزار در هــر دو دوره افــزایش یافتــه اســت و کــاربریکشاورزی در هـر دو دوره مطالعـاتی، کـاهش در مـساحت وتعداد لکه ها داشـت کـه نـشان دهنـده کـاهش کـشاورزی درزیستگاه میباشد (شکل۵).
شاخص بزرگ ترین لکه در پوششهای جنگلـی افـزایش ودر کاربر ی کـشاورزی در مجمـوع دو دوره کـاهش یافتـه و درپوشش گون زار در هر دو دوره افزایش یافتـه اسـت (شـکل ۶)، (جدول۴).
جدول۳. تغییر مساحت کاربریهای زیستگاه سیاه خروس در ذخیرگاه زیستکره ارسباران (۱۳۹۰-۱۳۶۶)
86868-58023

کاربری و پوشش اراضی ۱۳۶۶ ۱۳۸۰ ۱۳۹۰ تغییرات (۱۳۹۰-۱۳۶۶)
% ha % ha % ha % ha

کشاورزی ۷۵/۴۱ ۶۵/۰ ۲۳/۳۱ ۴۸/۰ ۰۵/۱۴ ۲۱/۰ ۷۰/۲۷- ۴۴/۰-
جنگل نیمه متراکم ۶۷/۷۵۱ ۶۵/۱۱ ۳۰/۹۲۵ ۳۵/۱۴ ۷۵/۸۸۷ ۷۵/۱۳ ۰۸/۱۳۶ ۱۰/۲

متراکم

جنگل

۴۰
/
۲۵۸۰

۹۵
/
۳۹

۹۵
/
۲۵۰۴

۸۰
/
۳۸

۰۵
/
۲۰۶۳

۹۵
/
۳۱

۳۵
/
۵۱۷

۰۰
/
۸

گون

زار

۴۸
/
۲۱۳

۳۰
/
۳

۰۰
/
۴۷۹

۴۲
/
۷

۶۰
/
۱۰۱۰

۶۵
/
۱۵

۱۲
/
۷۹۷

۳۵
/
۱۲

علفزار

۱۰
/
۲۸۷۰

۴۵
/
۴۴

۰۰
/
۲۵۱۷

۹۵
/
۳۸

۲۰
/
۲۴۸۱

۴۴
/
۳۸

۹۰
/
۳۸۸

۰۱
/
۶

متراکم

جنگل

۴۰

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

/

۲۵۸۰


دیدگاهتان را بنویسید