۱۱/۱۹ ۰/۰۰۱** عمق
۰/۸۲ ۰/۴۴۰ns نوع درخت × مکان نمونه گیری
۱/۹۳ ۰/۱۵۰ns نوع درخت × عمق
۶/۹۷ ۰/۰۰۹** مکان نمونهگیری × عمق
۰/۵۱ ۰/۶۰ns نوع درخت × مکان نمونه گیری × عمق
**: در سطح ۱% معنی دار ns: عدم معنیداری در سطح ۱%

در زیر اشکوب، زوج آن در بیرون تاج پوشـش قابـل شناسـائیبود جهت افزایش دقت برای مقایسه غنا و تنوع گونـه ای بـذوردر داخل وخارج تاج پوشش گونهها از آزمون t جفتـی اسـتفادهشد. تجزیه آماری دادهها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ انجام شد.

نتایج
بهطورکلی براساس داده هـای ترکیـب بانـک بـذر خـاک مراتـعخشک میمند کرمان، در مجموع ۳۲ گونه در بانک بـذر وجـودداشت که از این تعداد ۱۸ گونه به طـور مـشترک در بانـک بـذرخاک داخل و خارج تاج پوشش گونـههـا حـضور پیـدا کـرده، ۱۲گونه فقط در بانک بذر خاک داخل تـودههـای گیـاهی و دو گونه فقط در خارج تودهها حضور پیدا کرد.

نتایج غنای گونهای
نتایجGLM نـشان داد کـه سـه اثـر اصـلی نـوع گونـه، مکـاننمونه گیری و عمق خاک معنیدار بود، در حالی کـه اثـر متقابـلآنها بر غنای گونهای بذور به جز اثر متقابل مکان نمونهبرداری وعمق خاک معنیدار نبود (جدول۱).

گونهP. atlantica، ۲۴/۰بـود کـه بـه طـور معنـیداری ب یـشتر از میــانگین غنــای گونــهای بانــک بــذر خــاک دو گونــه دیگــر
A. eburnea ،A. scoparia ۱۰/. و ۱۴/۰بود (شکل ۱، A ). میانگین غنای گونهای بانک بـذر خـاک ۲۳/۰ در زیـر تـاجپوشش گونه ها به طور معنیداری بیشتر از میانگین غنای گونهای بانک بذر خاک ۰۰۹/۰ در بیرون تاج پوشش گونههـا در عمـق
(۱۰-۰) بود (شکل ۱، B ).
به طورکلی میانگین غنای گونه ای در عمق سـطحی بـه طـورمعنی داری بیشتر از عمق پائینی بود (شکل ۱،C ).
با توجه به اثرات متقابل نوع گونه درختی، مکان نمونـهگیـریو عمق نمونهبرداری، بیشترین غنا مربوط به زیر تاج پوشش گونه P.atlantica و در عمق ۵-۰ سانتیمتری بود (شکل۱، D, E, F ).

ب) مقایسه اثر تاج پوشش روی غنای گونه ای بانک بذر هـر کدام از گونهها به طور جداگانه
نتایج آزمون t جفتـی نـشان داد کـه در مـورد هـر سـه گونـه،
A. scoparia ،P. atlantica و A. eburneaغنای بـذور در زیـرتاج پوشش به طور معنیداری از بیرون آن بیشتر بود (شکل ۲).

نتایج تنوع گونهای
نتایجGLM نـشان داد کـه سـه اثـر اصـلی نـوع گونـه، مکـاننمونه گیری و عمق معنیدار بود در حالی که اثر متقابـل آنهـا بـرتنوع گونهای بذور معنیدار نبود (جدول ۲).

الف) اثر اصلی نوع گونه درختی بر تنوع گونهای بذر خاک میانگین تنوع گونهای بانک بذر خاک بیشترین میـزان را در گونـه P. atlantica، ۶۵/۰ ن سبت بـه دو گون ه دیگ ر A. scoparia، A. eburnea، ۴۸/۰، ۵۳/۰ داشت. که دارای اختلاف معنیداربـود .
(شکل۳،A ). م یانگین تنوع گونهای بانک بذر خاک ۵۵/۰ در زیـرتاج پوشش گونهها بـه طـور معنـیداری ب یـشتر از م یـانگین تنـوعگونه ای بانک بذر خاک ۰۲/۰ در بیرون تاج پوشـش گونـههـا در عمق (۱۰-۰) بود. (شکل ۳، B ). هـم چنـین بـین م یـانگین تنـوعگونهای بانک بذر خاک در دو عمق نمونهبرداری اختلاف معنی دار وجود داشت (شکل ۳، C ). نتایج آنالیز واریانس نـشان داد اثـراتمتقابل دارای اختلاف معنیدار نمیباشد (شکل ۳، D, E, F ).

بحث و نتیجه گیری
نتایج این تحقیق بیانگر افزایش غنای گونه ای بانـک بـذر خـاکداخل تـودههـا مـی باشـد . الانـو و همکـاران (۲۹) و مـارون وهمکاران (۲۷) نیز به نتایج مشابه دسـت یافتنـد. افـزایش مـوادغذایی و برخورداری گیاهان داخـل تـودههـا از رطوبـت کـافیبه علت نفوذ آب بیشتر، کاهش تشعشعات رسیده به خاک داخلتودهها باعث افزایش تولیدات گیاهی از جملـه پوشـش و بـذرشـده و نهایتـﹰا موجـب افـزایش بـذور مـدفون شـده در خـاک میگردد. هم چنین حفاظت از بذرهای موجود در داخل توده دربرابر شکار جوندگان و علفخواران محیطی امن بـرای بـذرهـایداخل تودههای بوتهای فراهم میشود در نتیجه غنای گونه ای درداخل توده های بوتهای افزایش مییابد. اسماعیل زاده (۱)، نـشاندادند که غنای گونهای بانک بذر خاک با افزایش حاصل خیـزیخاک افزایش مییابد ولی اندازه تراکم بانک بـذر خـاک تحـتتأثیر حاصل خیزی خاک قرار ندارد.
جیمنز و آرمستو (۲۳) و وینتون و بورک (۳۴) بیان داشـتندکه خاک زیر تاج پوشش گیـاه حـاوی مـواد آلـی مغـذی بـودهواغلب بذر ها در مجاورت گیاه مادری تجمع مییابند. هم چنـینداخل توده ها به عنوان محیطی امن جهت ذخیره، بقـا و اسـتقراربذر گیاهان داخل توده موجـود مـیباشـند . مرتـع اکوسیـستمیطبیعی است که در بر گیرنده منابع عظیمی از ذخـایر ژنتیکـی وتنوع زیستی بهویژه تنوع در گونـههـای گیـاهی اسـت (۲۸). ازطرف دیگر تنوع زیستی موجـود در اکوسیـستم مرتـع، بـهطـورمستقیم تحت تأثیر ویژگیهای رویشی و تنوع گونههای گیـاهیآن قرار دارد که همـواره متـضمن پایـداری ایـن اکوسیـستم درمقابل عوامل متغیـر محیطـی و زیـستی اسـت (۲۸). در جوامـعگیاهی خشک مراتع میمنـد گونـههـای بوتـهای وجـود دارنـد.
تحقیقات نشان داده است که این گون ههای چند ساله و بوتـهای
۴۳
70866-6354161

A

B

C

D

E

F

A

B

C

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

D


دیدگاهتان را بنویسید